معاونت آموزشی

 
 

دکتر بهروز ظفرمند

معاونت آموزشی مجتمع

دکترای مکانیک از دانشگاه لورن فرانسه

شماره تماس : 33854613-051