ریاست مجتمع

 

ریاست مجتمع

مهندس مسعود اکبری ثانی
ریاست مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خراسان
عضو رسمی هیئت علمی وزارت علوم - تحقیقات و فناوری
کارشناسی ارشد مهندسی برق - کنترل از دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی مهندسی برق - کنترل از دانشگاه تهران
شماره تماس : ۳۳۸۵۴۶۱۳-۰۵۱