ریاست مجتمع

 

ریاست مجتمع

دکتر حمیدرضا ایمانی جاجرمی
ریاست مجتمع  آموزشی و پژوهشی  خراسان
دکتری مهندسی برق - قدرت از دانشگاه ملی مالزی
کارشناسی ارشد مهندسی برق - مهندسی پزشکی
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک
شماره تماس : ۳۳۸۵۴۶۱۳-۰۵۱
123movies