ریاست مجتمع

 

ریاست مجتمع

دکتر حمید وارسته پور

ریاست مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خراسان

دکترای عمران از دانشگاه لیون فرانسه

شماره تماس : 33854613-051