اطلاع رسانی دوره های گروه مهندسی برق و انرژی

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 3381اصول مانور شبکه (گروه 7)1399/12/161399/12/191399/12/0334 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر6شرکت برق منطقه ای خراسانحضوریبرنامه ریزی شده 
2 3381اصول مانور شبکه (گروه6)1399/12/091399/12/121399/12/0334 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر6شرکت برق منطقه ای خراسانحضوریدر حال ثبت نام 
3 3381اصول مانور شبکه (گروه 5)1399/12/021399/12/051399/12/0334 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر6شرکت برق منطقه ای خراسانحضوریدر حال اجرا 
4 3381اصول مانور شبکه (گروه4)1399/11/251399/11/281399/10/2934 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر10شرکت برق منطقه ای خراسانحضوریبرنامه ریزی شده 
5 3381اصول مانور شبکه (گروه 3)1399/11/181399/11/211399/10/2934 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر10شرکت برق منطقه ای خراسانحضوریبرنامه ریزی شده 
12345...>>