اطلاع رسانی دوره های گروه مهندسی برق و انرژی

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 اقتضاييحفاظت الکتریکی ترانسفورماتور1400/08/111400/08/121400/09/0316 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر20شرکت برق منطقه ای خراسان و فن آوران انرژی طوسحضوریاتمام ثبت نام 
2 -کارگاه تجهیزات پست های فشارقوی1400/08/031400/08/061400/09/0334 ساعتشغلی اختصاصیمهارتی یا تخصصیعالی16شرکت برق منطقه ای خراسان و فن آوران انرژی طوسحضوریاتمام دوره 
3 اقتضاييخدمات مهندسی نگهداری و تعمیرات اتوماسیون ویژه نو ورودان1400/07/271400/09/021400/09/03200 ساعتشغلی اختصاصیتوجیهیکارشناسی و بالاتر14شرکت برق منطقه ای خراسان و فن آوران انرژی طوسحضوریاتمام دوره 
4 3381اصول مانور شبکه (گروه 7)1399/12/161399/12/191399/12/0334 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر6شرکت برق منطقه ای خراسانحضوریبرنامه ریزی شده 
5 3381اصول مانور شبکه (گروه6)1399/12/091399/12/121399/12/0334 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر6شرکت برق منطقه ای خراسانحضوریدر حال ثبت نام 
12345...>>