تابلوی نمایش آموزشهای واحد آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق گلستان(گرگان)

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 fn72فن ورز شبکه هوایی1400/01/171400/02/071400/01/1872کارگریشبکهکارگری26توزیع نیروی برق گلستانحضوریدر حال اجرا 
2 8533اصول بهداشت ساختمان1399/12/131399/12/201399/12/1818شغلی اختصاصیمهارتی یا تخصصیتکنسینی14توزیع نیروی برق گلستانحضوریدر حال اجرا 
3 8533اصول بهداشت ساختمان1399/11/291399/12/061399/12/1818شغلی اختصاصیاداری و مالیتکنسینی11توزیع نیروی برق گلستانحضوریاتمام دوره 
4 8198قوانین و مقررات اموال دولتی 31399/11/291399/11/291399/12/186شغلی اختصاصیاداری و مالیکارشناسی و بالاتر15آب منطقه ای گلستانآموزش از راه دور(الکترونیکی)اتمام دوره 
5 8778مهارتهای برقراری ارتباط موثر1399/11/271399/12/111399/12/1818شغلی اختصاصیاداری و مالیکارشناسی و بالاتر20توزیع نیروی برق گلستانحضوریاتمام دوره 
12345...>>