تابلوی نمایش آموزشهای واحد آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق گلستان(گرگان)

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 8698صورتهای مالی در حسابداری1400/06/071400/06/281400/07/2728شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر39آب و فاضلاب گلستانآموزش از راه دور(الکترونیکی)اتمام دوره 
2 8550افکارسنجی1400/05/191400/05/201400/07/2712شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر22آب و فاضلاب گلستانآموزش از راه دور(الکترونیکی)اتمام دوره 
3 p1000فن ورز شبکه هوایی توزیع1400/05/121400/06/191400/07/27139کارگریکارگریکارگری19توزیع نیروی برق گلستانحضوریاتمام دوره 
4 2122روابط‌عمومی برای کارشناسان آب1400/05/061400/05/171400/07/2730شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر18آب منطقه ای گلستانآموزش از راه دور(الکترونیکی)اتمام دوره 
5 p1000فن ورز شبکه هوایی توزیع1400/04/131400/05/131400/07/27139کارگریکارگریکارگری22توزیع نیروی برق گلستانحضوریاتمام دوره 
12345...>>