واحد آموزشی پژوهشی صنعت آب و برق استان خراسان شمالی

 واحد آموزش صنعت آب و برق خراسان شمالی وابسته به مجتمع عالی صنعت آب و برق خراسان در سال 1397 با هدف تامین نیازهای آموزشی و با توجه به تقاضای شرکتهای صنعت آب و برق استان خراسان شمالی با فضای آموزشی و اداری مناسب تاسیس شد

123movies