واحد آموزشی پژوهشی صنعت آب و برق خراسان جنوبی (بیرجند)

واحد آموزش صنعت آب و برق خراسان جنوبی وابسته به مجتمع عالی صنعت آب و برق خراسان در سال 1385 با هدف تامین نیازهای آموزشی و با توجه به تقاضای شرکتهای صنعت آب و برق استان خراسان جنوبی با فضای آموزشی و اداری مناسب تأسیس شد.


123movies