معرفی مرکز تخصصی آموزش انرژیهای تجدید پذیر


مرکز تخصصی آموزش انرژی های تجدیدپذیر در سال 1396 با تشکیل یک کمیته راهبری در مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی خراسان شکل گرفت و کار خود را با افتتاح رسمی ازنیمه اول تیرماه 1397 آغاز نمود. اهم وظایف و ماموریت های این مرکز در حوزه انرژی های تجدیدپذیر عبارتند از :
- نیازسنجی آموزشی در کشور
- طراحی و استقرار نظام آموزش انرژی های تجدیدپذیر و تدوین دوره های آموزشی مرتبط
معرفی مرکز تخصصی آموزش انرژیهای تجدید پذیر
 - برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در سطح مهندسی و تکنسینی
- تدوین و برگزاری دوره های آموزشی بروز با هدف تربیت مربی و استاد
- برگزاری دوره های آموزشی های همگانی (شهروندی)
- فراهم نمودن زیرساخت ها و دیگر امکانات لازم برای برگزاری دوره های آموزش های ملی و بین المللی بصورت حضوری و غیرحضوری(مجازی)
- برگزاری سایر رویدادهای آموزشی نظیر همایش ها و سمینارها ، کارگاه های آموزشی ، استارت آپ ها ، و .....
- تولید و تدوین اسناد آموزشی 
 - تهیه و تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه های مرتبط برای افزایش بازدهی ، افزایش کیفیت ، و ملموس تر نمودن دوره های آموزشی

 نشانی اینترنتی مرکز تخصصی آموزش انرژی های تجدیدپذیر : http://ieht-renew.ir

  معرفی مرکز تخصصی آموزش انرژیهای تجدید پذیر  

123movies