اطلاع رسانی دوره های گروه مهندسی مکانیک و نیروگاه

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 نداردتوجیهی بدو استخدام پترو شیمی بندر امام 1400/10/111400/12/251400/10/07320 + 120 ساعتشغلی اختصاصینیروگاهکارشناسی و بالاتر14پترو شیمی بندر امامحضوریاتمام دوره 
2 نداردآشنایی با اصول و مبانی پدافند غیرعامل1400/04/241400/04/241400/04/238 ساعتشغلی اختصاصینیروگاهکارشناسی و بالاتر10نیروگاه فردوسیحضوریاتمام دوره 
3 3205بهره برداری بویلرهای بازیافت نیروگاه سیکل ترکیبی1399/07/191399/07/271399/07/1460 ساعتشغلی اختصاصینیروگاهکارشناسی و بالاتر16مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسانحضوریاتمام دوره 
4 3205بهره برداری بویلرهای بازیافت نیروگاه سیکل ترکیبی1399/07/051399/07/121399/06/3160 ساعتشغلی اختصاصینیروگاهکارشناسی و بالاتر17مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسانحضوریاتمام دوره 
5 3205بهره برداری بویلرهای بازیافت نیروگاه سیکل ترکیبی1399/06/221399/06/291399/06/1760 ساعتشغلی اختصاصینیروگاهکارشناسی و بالاتر17مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسانحضوریاتمام دوره 
123
123movies