اطلاع رسانی دوره های گروه مهندسی برق و انرژی

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 اقتضاييحفاظت خطوط انتقال و فوق توزیع مبتنی بر نظام نامه سیستم رله و حفاظت مدیریت شبکه برق ایران1401/05/091401/05/101401/05/0216 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیتخصصی20شرکت برق منطقه ای خراسانحضوریاتمام دوره 
2 3796آشنائی با مقاوم سازی در انبارش محل و نصب پایه های بتنی گرد1400/10/221400/10/231400/11/0316 ساعتکارگریکارگریکارگری31شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضویحضوریاتمام دوره 
3 3796آشنائی با مقاوم سازی در انبارش محل و نصب پایه های بتنی گرد1400/10/201400/11/211400/11/0316 ساعتکارگریکارگریکارگری42شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضویحضوریاتمام دوره 
4 3097نرم افزار DIgSILENT Power Factory1400/10/131400/10/161400/11/0330 ساعتشغلی اختصاصیمهارتی یا تخصصیتخصصی11شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضویحضوریاتمام دوره 
5 3712نرم افزار DIgSILENT Power Factory1400/10/111400/10/121400/11/0316 ساعتشغلی اختصاصیمهارتی یا تخصصیتخصصی14شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضویحضوریاتمام دوره 
12345...>>
123movies