تابلوی نمایش آموزشهای واحد آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق گلستان(گرگان)

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 tgcm-1027کليات اطفاء حريق و راههاي پيشگيري1401/04/131401/04/141401/04/256عمومیتوانمندیهای عمومی و اجتماعیکارشناسی و بالاتر18آب و فاضلاب گلستانحضوریاتمام دوره 
2 tgcm-1027کليات اطفاء حريق و راههاي پيشگيري1401/04/131401/04/141401/04/256عمومیتوانمندیهای عمومی و اجتماعیکارشناسی و بالاتر4آب منطقه ای گلستانحضوریاتمام دوره 
3 tgcm-1027کليات اطفاء حريق و راههاي پيشگيري1401/04/131401/04/141401/04/256عمومیتوانمندیهای عمومی و اجتماعیکارشناسی و بالاتر12توزیع نیروی برق گلستانحضوریاتمام دوره 
4 1238حفاری ، تجهیز و بهره برداری از چاه1401/04/091401/04/291401/04/2530شغلی اختصاصیمنابع آبکارشناسی و بالاتر20آب منطقه ای گلستانحضوریدر حال اجرا 
5 p1000فن ورز شبکه هوایی توزیع برق1401/04/051401/05/131401/04/25139کارگریکارگریکارگری35انجمن صنفی پیمانکاران برقحضوریدر حال اجرا 
12345...>>
123movies