تابلوی نمایش آموزشهای واحد آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خراسان شمالی(بجنورد)

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 8527اصول انبارداری و انبارگردانی1399/08/281399/09/061399/08/2630شغلی اختصاصیمهارتی یا تخصصیتخصصی14آب منطقه ای خراسان شمالیحضوریبرنامه ریزی شده 
2 8728مدل تعالی سازمانی1399/08/101399/08/121399/08/2618مدیریتیمدیریتکارشناسی و بالاتر18شرک توزیع خراسان شمالیحضوریاتمام دوره 
3 3573آشنایی با برآورد بار1399/07/291399/08/071399/07/1930شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر30توزیع خراسان شمالیحضوریاتمام دوره 
4 3517آشنایی با اصول بهره برداری از شبکه های توزیع1399/06/251399/07/021399/07/1930شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر32توزیع خراسان شمالیحضوریاتمام دوره 
5 3334آشنایی با کیفیت توان الکتریکی1399/06/151399/06/181399/07/1930شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر12توزیع خراسان شمالیحضوریاتمام دوره 
12345...>>
123movies