اطلاع رسانی دوره های گروه مهندسی آب و محیط زیست

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 2365راهنمای نصب انشعابات فاضلاب ابنیه1398/08/211398/08/291398/08/2114 ساعتشغلی اختصاصیآب و فاضلابکارشناسی و بالاتر57آب و فاضلاب مشهدحضوریدر حال اجرا 
2 7110آشنایی با جنگ نرم 21398/08/111398/08/121398/08/0812 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر20شرکت های آب منطقه،آبفا،توزیع برق،برق منطقه ، تولید نیروی برقحضوریاتمام دوره 
3 7109آشنایی با جنگ نرم 11398/08/111398/08/111398/08/086 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر20شرکت های آب منطقه،آبفا،توزیع برق،برق منطقه ، تولید نیروی برقحضوریاتمام دوره 
4 1581پروژه مدیریت سیستم های منابع آب1398/07/241398/08/301398/07/2348 ساعتشغلی اختصاصیمنابع آبکارشناسی و بالاتر48آب منطقه ای خراسان رضوی حضوریدر حال اجرا 
5 1254نظام حقوقی بستر و حریم منابع آب (بخش حقوقی)1398/06/271398/07/041398/06/2630 ساعتشغلی اختصاصیآب و فاضلابکارشناسی و بالاتر19آب منطقه ای خراسان رضوی حضوریاتمام دوره 
1234