اطلاع رسانی دوره های گروه مهندسی آب و محیط زیست

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 7109آشنایی با جنگ نرم 11398/12/041398/12/041398/12/036 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر32شرکت های آب منطقه،آبفا،توزیع برق،برق منطقه ، تولید نیروی برقحضوریاتمام دوره 
2 1063اثرات زیست محیطی آب های زیرزمینی1398/11/161398/12/011398/11/1530 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر22آب منطقه ای خراسان رضوی حضوریاتمام دوره 
3 1012مدیریت پروژه های سازمانی1398/11/161398/11/291398/11/1530 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر21آب منطقه ای خراسان رضوی حضوریاتمام دوره 
4 ---کار با کلرزن های گازی1398/10/291398/10/291398/10/288 ساعتشغلی اختصاصیآب و فاضلابکارگری60آب و فاضلاب روستایی خراسان رضویحضوریاتمام دوره 
5 2462سیستم های کلرزنی و حوادث مربوطه1398/10/291398/10/301398/10/2818 ساعتشغلی اختصاصیآب و فاضلابکارشناسی و بالاتر4آب و فاضلاب روستایی خراسان رضویحضوریاتمام دوره 
12345...>>