اطلاع رسانی دوره های گروه مهندسی آب و محیط زیست

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 2231كاربرد SDI و GIS در صنعت آب وفاضلاب1399/06/271399/07/021399/06/2416 ساعتشغلی اختصاصیآب و فاضلابکارشناسی و بالاتر20آب و فاضلاب استان خراسان رضویحضوریدر حال اجرا 
2 2231كاربرد SDI و GIS در صنعت آب و فاضلاب1399/06/261399/07/031399/06/2416 ساعتشغلی اختصاصیآب و فاضلابکارشناسی و بالاتر21آب و فاضلاب استان خراسان رضویحضوریدر حال اجرا 
3 1271آشنایی با ابعاد اجتماعی -اقتصادی ،زیست محیطی رویکرد توسعه پایدار1399/06/261399/06/291399/06/2218 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر33آب منطقه ای خراسان رضوی و آب منطقه ای خراسان شمالیحضوریاتمام دوره 
4 نداردمدیریت دارایی در صنعت آب و فاضلاب1399/06/251399/07/131399/06/2212 ساعتشغلی اختصاصیآب و فاضلابکارشناسی و بالاتر36آب و فاضلاب مشهد-آب و فاضلاب گلستان-آب و فاضلاب خراسان جنوبیحضوریدر حال اجرا 
5 2281بتن ویژه آب و فاضلاب1399/04/211399/05/061399/04/2930 ساعتشغلی اختصاصیآب و فاضلابکارشناسی و بالاتر10آبفای سیستان و بلوچستانحضوریاتمام دوره 
12345...>>