اطلاع رسانی دوره های گروه مهندسی آب و محیط زیست

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 1219تهیه اسناد و پیمان ها 1401/06/021401/06/101401/05/2930 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر28شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي و شرکت آب منطقه اي خراسان شمالیحضوریاتمام دوره 
2 1052مروری بر تجربیات ساماندهی رودخانه در 20 سال گذشته1401/05/051401/05/121401/05/0118 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر22شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي حضوریاتمام دوره 
3 1348قوانین و دستورالعمل های جاری بهره برداری منابع آب 1401/04/211401/09/031401/04/2048 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر25شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي حضوریاتمام دوره 
4 1542مدل های پیشرفته آبهای زیر زمینی 1401/02/211401/03/191401/02/0462 ساعتشغلی اختصاصیمنابع آبکارشناسی و بالاتر25شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي حضوریاتمام دوره 
5 نداردچالش ها و تهدیدات فضای مجازی1400/12/181400/12/181401/01/173 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر31شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي حضوریاتمام دوره 
12345...>>
123movies