اطلاع رسانی دوره های گروه مهندسی آب و محیط زیست

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 2146ارزیابی اقتصادی طرح ها و پروژه های آب و فاضلاب1397/10/261397/11/041397/10/2530 ساعتشغلی اختصاصیآب و فاضلابمقدماتی16آب و فاضلاب مشهدحضوریاتمام دوره 
2 2475شناخت اصول فنی و نظارت بر اجرای شبکه آب و فاضلاب1397/10/121397/10/271397/10/2430 ساعتشغلی اختصاصیآب و فاضلابتخصصی36آب و فاضلاب روستاییحضوریاتمام دوره 
3 7089مدیریت امنیت اطلاعات 1397/10/111397/10/131397/10/1020 ساعتشغلی اختصاصیسایرکارشناسی و بالاتر21آب و فاضلاب مشهدحضوریاتمام دوره 
4 7089مدیریت امنیت اطلاعات 1397/10/111397/10/131397/10/1520 ساعتشغلی اختصاصیسایرمقدماتی4آبفار خراسان رضویحضوریاتمام دوره