اطلاع رسانی دوره های گروه مهندسی آب و محیط زیست

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 1529رواناب سطحی و کنترل سیلاب1398/03/011398/03/231398/02/3130 ساعتشغلی اختصاصیآب و فاضلابتخصصی30آب منطقه ای خراسان رضویحضوریدر حال اجرا 
2 2193اصول تهیه گزارشات حوادث1398/02/311398/03/011398/02/3012 ساعتشغلی اختصاصیآب و فاضلابکارشناسی و بالاتر28آب و فاضلاب مشهدحضوریدر حال اجرا 
3 2641مدیریت ریسک1398/02/171398/02/181398/02/1612 ساعتشغلی اختصاصیآب و فاضلابکارشناسی و بالاتر22آب و فاضلاب مشهدحضوریاتمام دوره 
4 2146ارزیابی اقتصادی طرح ها و پروژه های آب و فاضلاب1397/10/261397/11/041397/10/2530 ساعتشغلی اختصاصیآب و فاضلابمقدماتی16آب و فاضلاب مشهدحضوریاتمام دوره 
5 2475شناخت اصول فنی و نظارت بر اجرای شبکه آب و فاضلاب1397/10/121397/10/271397/10/2430 ساعتشغلی اختصاصیآب و فاضلابتخصصی36آب و فاضلاب روستاییحضوریاتمام دوره 
12