اطلاع رسانی دوره های گروه مهندسی آب و محیط زیست

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 ---کار با کلرزن های گازی1398/10/291398/10/291398/10/288 ساعتشغلی اختصاصیآب و فاضلابکارگری60آب و فاضلاب روستایی خراسان رضویحضوریاتمام دوره 
2 2462سیستم های کلرزنی و حوادث مربوطه1398/10/291398/10/301398/10/2818 ساعتشغلی اختصاصیآب و فاضلابکارشناسی و بالاتر4آب و فاضلاب روستایی خراسان رضویحضوریاتمام دوره 
3 1341طرح ریزی، سماندهی و استقرار مدیریت مشارکتی1398/10/181398/10/181398/10/176 ساعتشغلی اختصاصیمنابع آبکارشناسی و بالاتر21آب منطقه ای خراسان رضویحضوریاتمام دوره 
4 2365راهنمای نصب انشعابات فاضلاب ابنیه1398/08/211398/09/051398/08/2114 ساعتشغلی اختصاصیآب و فاضلابکارشناسی و بالاتر42آب و فاضلاب مشهدحضوریاتمام دوره 
5 7110آشنایی با جنگ نرم 21398/08/111398/08/121398/08/0812 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر20شرکت های آب منطقه،آبفا،توزیع برق،برق منطقه ، تولید نیروی برقحضوریاتمام دوره 
12345