اطلاع رسانی دوره های گروه مهندسی آب و محیط زیست

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 1900کارگاه جوشکاری1400/01/181400/02/301400/01/1648 ساعتشغلی اختصاصیمهارتی یا تخصصیکارشناسی و بالاتر15آب منطقه ای خراسان رضویحضوریدر حال اجرا 
2 اقتضايي آموزش سامانه " نجاح "1399/12/111399/12/121399/12/1112 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر16آب منطقه ای خراسان رضویحضوریاتمام دوره 
3 1270اصول و مبانی ارزیابی تاثیرات اجتماعی و کاربرد آن در طرح های منابع آب 1399/12/051399/12/131399/12/0224 ساعتشغلی اختصاصیمنابع آبکارشناسی و بالاتر40آب منطقه ای خراسان رضویحضوریآرشیو 
4 8936پدافند اقتصادی1399/11/011399/11/081399/10/278 ساعتشغلی اختصاصیمهارتی یا تخصصیکارشناسی و بالاتر20آب منطقه ای خراسان رضویحضوریاتمام دوره 
5 1137برنامه ریزی و کنترل پروژه1399/11/011399/11/161399/10/2730 ساعتشغلی اختصاصیمنابع آبکارشناسی و بالاتر17آب منطقه ای خراسان رضویحضوریاتمام دوره 
12345...>>