اطلاع رسانی دوره های گروه مهندسی آب و محیط زیست

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 a1دوره تست گروه آب1397/09/041397/09/061397/09/1315شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیتخصصی20آب و فاضلاب مشهدحضوریبرنامه ریزی شده