اطلاع رسانی دوره های گروه مهندسی آب و محیط زیست

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 1254نظام حقوقی بستر و حریم منابع آب (بخش حقوقی)1398/06/271398/07/041398/06/2630 ساعتشغلی اختصاصیآب و فاضلابکارشناسی و بالاتر19آب منطقه ای خراسان رضوی حضوریدر حال اجرا 
2 1613دیزل ژنراتور اضطراری1398/06/161398/06/271398/06/1234 ساعتشغلی اختصاصیمهارتی یا تخصصیکارشناسی و بالاتر42آب و فاضلاب مشهدحضوریاتمام دوره 
3 TGCM-1082شناخت تهدیدات مشترک صنعت آب و برق1398/06/051398/06/071398/06/0224 ساعتعمومیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر60شرکت های آب منطقه،آبفا،توزیع برق،برق منطقه ، تولید نیروی برقحضوریاتمام دوره 
4 2115آنالیز شبکه آب شهری با تلفیق GIS1398/05/261398/05/301398/05/2612 ساعتشغلی اختصاصیآب و فاضلابکارشناسی و بالاتر20آب و فاضلاب مشهدحضوریاتمام دوره 
5 1143راهنمای بهره برداری و نگهداری تجهیزات هیدرومکانیکی و تخلیه کننده های عمقی مخازن سدها1398/05/021398/05/101398/05/0232 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر25آب منطقه ای خراسان رضوی حضوریاتمام دوره 
1234