اطلاع رسانی دوره های گروه مهندسی آب و محیط زیست

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 2806 دوره آشنایی با مدیریت دارایی‏های فیزیکی و استاندارد ایزو55000 1398/04/251398/04/261398/04/0916 ساعتشغلی اختصاصیآب و فاضلابکارشناسی و بالاتر20آب و فاضلاب مشهدحضوریآرشیو 
2 2016روش های مدیریت آب بدون درآمد1398/03/291398/04/191398/03/2830 ساعتشغلی اختصاصیآب و فاضلابکارشناسی و بالاتر18آب و فاضلاب مشهدحضوریاتمام دوره 
3 2016روش های مدیریت آب بدون درآمد1398/03/281398/04/181398/03/2830 ساعتشغلی اختصاصیآب و فاضلابکارشناسی و بالاتر22آب و فاضلاب مشهدحضوریاتمام دوره 
4 1529رواناب سطحی و کنترل سیلاب1398/03/011398/03/301398/02/3130 ساعتشغلی اختصاصیآب و فاضلابتخصصی28آب منطقه ای خراسان رضویحضوریاتمام دوره 
5 2193اصول تهیه گزارشات حوادث1398/02/311398/03/011398/02/3012 ساعتشغلی اختصاصیآب و فاضلابکارشناسی و بالاتر28آب و فاضلاب مشهدحضوریاتمام دوره 
12