اطلاع رسانی دوره های گروه مهندسی آب و محیط زیست

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 1123تعیین حد بستر و حریم رود خانه ها 1400/11/061400/11/141400/09/1332 ساعتشغلی اختصاصیمنابع آبکارشناسی و بالاتر10آب منطقه ای خراسان رضویحضوریبرنامه ریزی شده 
2 1542مدل های پیشرفته آبهای زیر زمینی 1400/09/171400/10/091400/08/2562 ساعتشغلی اختصاصیمنابع آبکارشناسی و بالاتر10آب منطقه ای خراسان رضویحضوریآرشیو 
3 8430نظام رسیدگی به تخلفات اداری1400/09/151400/09/161400/09/1512 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر45آب منطقه ای خراسان رضویحضوریدر حال اجرا 
4 1542مدل های پیشرفته آبهای زیر زمینی 1400/08/191400/09/111400/08/1162 ساعتشغلی اختصاصیمنابع آبکارشناسی و بالاتر10آب منطقه ای خراسان رضویحضوریآرشیو 
5 1232ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آبهای برگشتی و پسابها 1400/08/121400/08/131400/07/2718 ساعتشغلی اختصاصیمنابع آبکارشناسی و بالاتر44آب منطقه ای خراسان رضوی ، شمالی ، و شرکت آبفای استانحضوریاتمام دوره 
12345...>>