اطلاع رسانی دوره های گروه مهندسی آب و محیط زیست

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 1270اصول و مبانی ارزیابی تاثیرات اجتماعی و کاربرد آن در طرح های منابع آب 1400/04/011400/04/031400/03/2924 ساعتشغلی اختصاصیمنابع آبکارشناسی و بالاتر47آب منطقه ای خراسان رضوی ، آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوریاتمام دوره 
2 1900کارگاه جوشکاری1400/01/181400/02/021400/01/1648 ساعتشغلی اختصاصیمهارتی یا تخصصیکارشناسی و بالاتر15آب منطقه ای خراسان رضویحضوریاتمام دوره 
3 اقتضايي آموزش سامانه " نجاح "1399/12/111399/12/121399/12/1112 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر16آب منطقه ای خراسان رضویحضوریاتمام دوره 
4 1270اصول و مبانی ارزیابی تاثیرات اجتماعی و کاربرد آن در طرح های منابع آب 1399/12/051399/12/131399/12/0224 ساعتشغلی اختصاصیمنابع آبکارشناسی و بالاتر40آب منطقه ای خراسان رضویحضوریآرشیو 
5 8936پدافند اقتصادی1399/11/011399/11/081399/10/278 ساعتشغلی اختصاصیمهارتی یا تخصصیکارشناسی و بالاتر20آب منطقه ای خراسان رضویحضوریاتمام دوره 
12345...>>