اطلاع رسانی دوره های گروه مهندسی مکانیک و نیروگاه

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 3205بهره برداری بویلرهای بازیافت نیروگاه سیکل ترکیبی1399/06/221399/06/291399/06/1760 ساعتشغلی اختصاصینیروگاهکارشناسی و بالاتر17مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسانحضوریاتمام دوره 
2 3235آزمایشگاه رله و حفاظت بخش نیروگاهی1399/06/151399/06/241399/06/1240 ساعتشغلی اختصاصینیروگاهکارشناسی و بالاتر10مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسانحضوریاتمام دوره 
3 خارج از نظام جامعتوجیهی جدید الاستخدام نیروگاه گازی1398/07/131398/07/251398/07/1076 ساعتشغلی اختصاصینیروگاهکارشناسی و بالاتر5تولید نیروی برق خراسانحضوریاتمام دوره 
4 3325بهره برداری از سیستم های اطفاء حریق در نیروگاه1397/11/131397/11/171397/11/0342 ساعتشغلی اختصاصینیروگاهکارشناسی و بالاتر9مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسانحضوریاتمام دوره 
5 3326آموزش کمک های اولیه و آتشنشانی 1397/11/131397/11/171397/11/0340 ساعتشغلی اختصاصینیروگاهکارشناسی و بالاتر15مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسانحضوریاتمام دوره 
12