اطلاع رسانی دوره های گروه مهندسی مکانیک و نیروگاه

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 n1دوره تست گروه نیروگاه1397/09/091397/09/101397/09/1320شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیتخصصی30نیروگاه مشهدحضوریبرنامه ریزی شده