اطلاع رسانی دوره های گروه مهندسی مکانیک و نیروگاه

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 خارج از نظام جامعتوجیهی جدید الاستخدام نیروگاه گازی1398/07/131398/07/251398/07/1076 ساعتشغلی اختصاصینیروگاهکارشناسی و بالاتر5تولید نیروی برق خراسانحضوریاتمام دوره 
2 3325بهره برداری از سیستم های اطفاء حریق در نیروگاه1397/11/131397/11/171397/11/0342 ساعتشغلی اختصاصینیروگاهکارشناسی و بالاتر9مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسانحضوریاتمام دوره 
3 3326آموزش کمک های اولیه و آتشنشانی 1397/11/131397/11/171397/11/0340 ساعتشغلی اختصاصینیروگاهکارشناسی و بالاتر15مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسانحضوریاتمام دوره 
4 3194کنترل ولتاژ و فرکانس 1397/11/061397/11/111397/11/0334 ساعتشغلی اختصاصینیروگاهکارشناسی و بالاتر17مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسانحضوریاتمام دوره 
5 3194کنترل ولتاژ و فرکانس 1397/10/221397/10/261397/10/1934 ساعتشغلی اختصاصینیروگاهکارشناسی و بالاتر18مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسانحضوریاتمام دوره 
12