اطلاع رسانی دوره های گروه مهندسی برق و انرژی

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 3395بهره برداری پست های فشار قوی (گروه 5)1398/09/111398/11/101398/09/1354 ساعت شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر38شرکت برق منطقه ای خراسان - آب و فاضلاب مشهدحضوریدر حال اجرا 
2 3395بهره برداری پست های فشار قوی (گروه 4)1398/09/031398/10/301398/09/0254 ساعت شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر38شرکت برق منطقه ای خراسان - آب و فاضلاب مشهدحضوریدر حال اجرا 
3 3395بهره برداری پست های فشار قوی (گروه 3)1398/08/261398/10/201398/09/0254 ساعت شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر42شرکت برق منطقه ای خراسان - آب و فاضلاب مشهدحضوریدر حال اجرا 
4 -استراتژی HSE در سازمانهای پروژه محور1398/08/221398/08/221398/09/026 ساعتعمومیمهارتی یا تخصصیکارشناسی و بالاتر25شرکت فن آوران انرژی طوسحضوریاتمام دوره 
5 3395بهره برداری پست های فشار قوی (گروه 2)1398/08/191398/10/101398/08/1854 ساعت شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر33شرکت برق منطقه ای خراسانحضوریدر حال اجرا 
12345...>>