اطلاع رسانی دوره های گروه مهندسی برق و انرژی

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 -قطع و وصل انشعابات ولتاژ اولیه1397/08/131397/08/151397/09/1720 ساعتشغلی اختصاصیمهارتی یا تخصصیکارگری19شرکت توزیع نیروی برق مشهدحضوریاتمام دوره 
2 -قطع و وصل کات اوت فیوز و لود بوستر1397/08/091397/08/101397/09/1716 ساعتشغلی اختصاصیمهارتی یا تخصصیکارگری23شرکت توزیع نیروی برق مشهدحضوریاتمام دوره 
3 -صعود و فرود (سختگیرانه)1397/08/071397/08/101397/09/1724 ساعتشغلی اختصاصیمهارتی یا تخصصیکارگری23شرکت توزیع نیروی برق مشهدحضوریاتمام دوره 
4 -صعود و فرود (سختگیرانه)1397/08/011397/08/031397/09/1724 ساعتشغلی اختصاصیمهارتی یا تخصصیکارگری23شرکت توزیع نیروی برق مشهدحضوریاتمام دوره 
5 -خط گرم فرمان از راه دور1397/07/281397/08/271397/09/14192 ساعتشغلی اختصاصیمهارتی یا تخصصیکارگری15شرکت توزیع نیروی برق مشهدحضوریاتمام دوره 
12