اطلاع رسانی دوره های گروه مهندسی برق و انرژی

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 -اصول ایمنی در برق و بهداشت محیط کار1398/07/201398/07/281398/07/2912 ساعتعمومیتوجیهیفنی23شرکت فن آوران انرژی طوسحضوریاتمام دوره 
2 در دست اقداماینفوگرافیک1398/07/151398/07/301398/07/2918 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیمقدماتی23شرکت آب منطقه ای خراسان رضویحضوریدر حال اجرا 
3 -اصول ایمنی در برق و بهداشت محیط کار1398/07/061398/07/111398/07/2912 ساعتعمومیتوجیهیفنی20شرکت فن آوران انرژی طوسحضوریاتمام دوره 
4 -اصول ایمنی در برق و بهداشت محیط کار1398/06/231398/06/241398/06/2512 ساعتعمومیتوجیهیکارشناسی و بالاتر23شرکت فن آوران انرژی طوسحضوریاتمام دوره 
5 3400تجهیزات پست1398/06/101398/06/131398/06/2336 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر72شرکت برق منطقه ای خراسانحضوریاتمام دوره 
12345...>>