اطلاع رسانی دوره های گروه مهندسی برق و انرژی

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 3097آشنايی مقدماتی با امکانات و قابليتهای نرم افزار DIgSILENT PowerFactoryدر مطالعات سيستمهای قدرت1397/12/141397/12/161397/12/0130 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر16شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضویحضوریدر حال ثبت نام 
2 -حفر گود با ابعاد کوچک1397/12/011397/12/011397/12/017 ساعتکارگریتوجیهیتکنسینی8شرکت توزیع نیروی برق مشهدحضوریدر حال اجرا 
3 -خط گرم فرمان از راه دور1397/12/011397/12/281397/12/01192 ساعتشغلی اختصاصیمهارتی یا تخصصیکارشناسی و بالاتر17شرکت توزیع نیروی برق مشهدحضوریبرنامه ریزی شده 
4 -حفر گود با ابعاد کوچک1397/11/291397/11/291397/12/017 ساعتکارگریتوجیهیتکنسینی8شرکت توزیع نیروی برق مشهدحضوریدر حال اجرا 
5 3041تجهیزات خطوط انتقال1397/11/161397/11/171397/12/0118 ساعتشغلی اختصاصیمهارتی یا تخصصیکارشناسی و بالاتر16شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضویحضوریاتمام ثبت نام 
123