اطلاع رسانی دوره های گروه مهندسی برق و انرژی

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 TGCM1027کلیات اطفاء حریق و راه های پیشگیری1397/12/201397/12/201397/12/156 ساعتشغلی اختصاصیتوجیهیکارشناسی و بالاتر10شرکت برق منطقه ای خراسانحضوریبرنامه ریزی شده 
2 3097آشنايی مقدماتی با امکانات و قابليتهای نرم افزار DIgSILENT PowerFactoryدر مطالعات سيستمهای قدرت1397/12/141397/12/161397/12/0130 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر16شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضویحضوریدر حال ثبت نام 
3 -حفر گود با ابعاد کوچک1397/12/011397/12/011397/12/017 ساعتکارگریتوجیهیتکنسینی8شرکت توزیع نیروی برق مشهدحضوریدر حال اجرا 
4 -خط گرم فرمان از راه دور1397/12/011397/12/281397/12/01192 ساعتشغلی اختصاصیمهارتی یا تخصصیکارشناسی و بالاتر17شرکت توزیع نیروی برق مشهدحضوریبرنامه ریزی شده 
5 -حفر گود با ابعاد کوچک1397/11/291397/11/291397/12/017 ساعتکارگریتوجیهیتکنسینی8شرکت توزیع نیروی برق مشهدحضوریدر حال اجرا 
123