اطلاع رسانی دوره های گروه مهندسی برق و انرژی

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 -آموزشی - مهارتی ویژه نو ورودان 1398/10/281398/11/121398/11/1570 ساعتشغلی اختصاصیتوجیهیکارشناسی و بالاتر33شرکت توزیع نیروی برق مشهد و توزیع برق استان خراسان رضویحضوریاتمام دوره 
2 3381اصول مانور شبکه (گروه 2)1398/10/161398/10/181398/10/1734 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر24شرکت برق منطقه ای خراسانحضوریدر حال اجرا 
3 3395بهره برداری پست های فشار قوی (گروه 9)1398/10/081398/12/201398/10/1754 ساعت شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر16شرکت برق منطقه ای خراسانحضوریدر حال اجرا 
4 3381اصول مانور شبکه (گروه 1)1398/10/021398/10/041398/10/0434 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر22شرکت برق منطقه ای خراسانحضوریاتمام دوره 
5 3395بهره برداری پست های فشار قوی (گروه 8)1398/10/011398/12/101398/10/0454 ساعت شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر30شرکت برق منطقه ای خراسانحضوریدر حال اجرا 
12345...>>