اطلاع رسانی دوره های گروه مهندسی برق و انرژی

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 -تعمیرات و تست های بریکر های 20، 63،132 و 400 کیلو ولت1399/05/111399/05/191399/06/1916 ساعتشغلی اختصاصیمهارتی یا تخصصیتکنسینی17شرکت فن آوران انرژی طوسحضوریاتمام دوره 
2 P12303سیستم مخابراتی PLC1399/03/241399/03/301399/06/1932 ساعتشغلی اختصاصیتوجیهیکارشناسی و بالاتر8شرکت فن آوران انرژی طوسحضوریاتمام دوره 
3 -اتفاقات و عملیات (آچار فرانسه)1399/03/031399/03/061399/06/1921 ساعتکارگریتوجیهیمقدماتی55شرکت توزیع نیروی برق مشهدحضوریاتمام دوره 
4 -آموزشی - مهارتی ویژه نو ورودان 1398/10/281398/11/121398/11/1570 ساعتشغلی اختصاصیتوجیهیکارشناسی و بالاتر33شرکت توزیع نیروی برق مشهد و توزیع برق استان خراسان رضویحضوریاتمام دوره 
5 3381اصول مانور شبکه (گروه 2)1398/10/161398/10/181398/10/1734 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر24شرکت برق منطقه ای خراسانحضوریدر حال اجرا 
12345...>>