اطلاع رسانی دوره های گروه مدیریت و علوم پایه

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 8703عارضه یابی سازمان1399/02/291399/02/311399/03/186 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیمیانی17شرکت برق منطقه ای خراسان،شرکت نیروگاه های گازی خراسانحضوریاتمام دوره 
2 8778مهارتهای برقراری ارتباط موثر1398/11/191398/12/041398/11/1518شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر10-آموزش از راه دور(الکترونیکی)اتمام دوره 
3 TGCM1082شناخت تهدیدات مشترک صنعت آب و برق1398/11/051398/11/191398/10/2524عمومیتوانمندی عمومیکارشناسی و بالاتر4-آموزش از راه دور(الکترونیکی)اتمام دوره 
4 8340آیین نگارش و مکاتبات اداری1398/10/221398/11/021398/10/2512شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر2-آموزش از راه دور(الکترونیکی)اتمام دوره 
5 8365تجزیه و تحلیل اداری1398/10/151398/10/251398/10/0920شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر5-آموزش از راه دور(الکترونیکی)اتمام دوره 
12345...>>