اطلاع رسانی دوره های گروه مدیریت و علوم پایه

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 tgcm-1029محیط زیست و دولت سبز1397/12/191397/12/191397/12/154 ساعتعمومیتوانمندی عمومیکارشناسی و بالاتر51شرکت برق منطقه ای خراسان رضویحضوریاتمام دوره 
2 TGCM 1029محیط زیست و دولت سبز1397/12/131397/12/181397/12/124 ساعتعمومیتوانمندی عمومیکارشناسی و بالاتر75برق منطقه ای خراسان رضویآموزش از راه دور(الکترونیکی)اتمام دوره 
3 8401قانون کار و نامین اجتماعی1397/12/081397/12/181397/11/1312 ساعتشغلی اختصاصیمهارتی یا تخصصیکارشناسی و بالاتر28مدیریت تولید برق نیروگاه های گازی خراسان، آب منطقه ای خراسان جنوبی، آبفروستایی خراسان جنوبی وبرق منطقه ای خراسان رضوی آموزش از راه دور(الکترونیکی)اتمام دوره 
4 بدون کدآمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیرمترقبه1397/12/061397/12/081397/11/216 ساعتکارگریکارگریکارگری100شرکت آب منطقه ای خراسان رضویحضوریاتمام دوره 
5 8506ابزارهای توسعه و توانمندسازی منابع انسانی1397/12/061397/12/181397/12/0524 ساعتشغلی اختصاصیمهارتی یا تخصصیکارشناسی و بالاتر5آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، آب و فاضلاب مشهد، برق منطقه ای خراسانآموزش از راه دور(الکترونیکی)اتمام دوره 
12345...>>