اطلاع رسانی دوره های گروه مدیریت و آموزش از راه دور (الکترونیکی)

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 --آسیب شناسی خانواده و روابط سالم زوجین(ویژه بانوان)1401/08/111401/08/111401/07/308ساعتعمومیتوانمندیهای عمومی و اجتماعیکارشناسی و بالاتر200کلیه شرکتهای غیردولتی وابسته و تابعه وزارت نیرو(تحت پوشش)حضوریدر حال ثبت نام 
2 TGCM-1027كليات اطفاء حريق و راههاي‌پيشگيري(6گروه) 1401/06/061401/07/171401/07/306 ساعتعمومیتوانمندی عمومیمتوسط150شرکت برق منطقه ای خراسان حضوریاتمام دوره 
3 TGCM-1074آشنایی با قوانین و مقررات ارتقا سلامت اداری 1401/05/311401/06/011401/05/228ساعتعمومیتوانمندیهای عمومی و اجتماعیکارشناسی و بالاتر50شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالیحضوریاتمام دوره 
4 TGCM-1069کلیات پیشگیری از وقوع جرم 1401/05/241401/05/251401/05/228ساعتعمومیتوانمندیهای عمومی و اجتماعیکارشناسی و بالاتر50شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالیحضوریاتمام دوره 
5 8329آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور(دوگروه)1401/05/111401/05/201401/05/1512ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر60شرکت آب و فاضلاب خراسان رضویحضوریاتمام دوره 
12345...>>
123movies