اطلاع رسانی دوره های گروه مدیریت و علوم پایه

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 8703عارضه یابی1398/09/271398/10/111398/09/116شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر15-آموزش از راه دور(الکترونیکی)برنامه ریزی شده 
2 8811استقرار نظام مدیریت دانش1398/09/251398/10/101398/09/1118شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر15-آموزش از راه دور(الکترونیکی)برنامه ریزی شده 
3 8596آموزش روسا و مسئولین دفاتر مدیران1398/09/231398/10/071398/09/1118شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر15-آموزش از راه دور(الکترونیکی)برنامه ریزی شده 
4 8345ارزیابی کار و زمان1398/08/261398/09/041398/08/0830ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر20کلیه شرکتهای وابسته و تابعه وزارت نیرو(تحت پوشش)حضوریدر حال ثبت نام 
5 8385رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن1398/08/191398/08/201398/08/0812ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر40کلیه شرکتهای وابسته و تابعه وزارت نیرو(تحت پوشش)حضوریدر حال ثبت نام 
12345...>>