اطلاع رسانی دوره های گروه مدیریت و علوم پایه

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 8693شناخت قوانین و مقررات حقوقی قراردادها و پیمانها1398/07/301398/08/131398/07/2818شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر14برق منطقه ای سیستان و بلوچستانآموزش از راه دور(الکترونیکی)در حال اجرا 
2 8529اصول برنامه ریزی1398/07/291398/08/201398/07/2830شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر7آبفا روستایی خراسان جنوبیآموزش از راه دور(الکترونیکی)در حال اجرا 
3 8606برنامه ریزی برای بهبود بهره وری1398/07/151398/07/161398/07/1318 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیمیانی45شرکت آب و فاضلاب خراسان رضویحضوریاتمام دوره 
4 8779مهندسی ارزش1398/07/151398/07/301398/07/1418شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر10آب منطقه ای خراسان آموزش از راه دور(الکترونیکی)اتمام دوره 
5 فاقد کدتاب آوری زنان1398/07/101398/07/101398/07/064 ساعتعمومیتوانمندی عمومیمقدماتی10شرکت آب و فاضلاب مشهدحضوریاتمام دوره 
12345...>>