اطلاع رسانی دوره های گروه مدیریت و علوم پایه

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 jsjtest1397/09/171397/09/191397/09/1715عمومیتوجیهیمقدماتی15شرکت برق منطقه ایحضوریدر حال ثبت نام 
2 m1دوره تست گروه مدیریت1397/09/031397/09/051397/09/138عمومیمدیریتکارشناسی و بالاتر10آب منطقه ایحضوریبرنامه ریزی شده