اطلاع رسانی دوره های گروه مدیریت و علوم پایه

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 TGCM1092میز خدمت و ارباب رجوع1400/03/251400/04/051400/03/118عمومیتوانمندیهای عمومی و اجتماعیکارشناسی و بالاتر10شرکت های وابسته و تابعه وزارت نیروآموزش از راه دور(الکترونیکی)اتمام دوره 
2 TGCM1079نقش حجاب در حفظ حریم خانواده1400/03/181400/03/261400/03/114عمومیتوانمندیهای عمومی و اجتماعیکارشناسی و بالاتر100شرکت های وابسته و تابعه وزارت نیروآموزش از راه دور(الکترونیکی)اتمام دوره 
3 8930پیشگیری و مدیریت تنش های اجتماعی1400/03/121400/03/221400/03/116شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر50شرکت های وابسته و تابعه وزارت نیروآموزش از راه دور(الکترونیکی)در حال اجرا 
4 8425نظارت بر بودجه1400/03/051400/06/311400/03/046 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر500شرکت آب و فاضلاب خراسان رضویحضوریبرنامه ریزی شده 
5 --رابطه سالم زوجین و مدیریت تعارضات زناشویی1400/03/031400/03/101400/03/044 ساعتعمومیتوانمندیهای عمومی و اجتماعیکارشناسی و بالاتر200شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضویحضوریدر حال اجرا 
12345...>>