اطلاع رسانی دوره های گروه مدیریت و علوم پایه

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 8516ارزیابی و طبقه بندی اطلاعات1398/05/121398/05/231398/05/136 ساعتشغلی اختصاصیمهارتی یا تخصصیکارشناسی و بالاتر3آبفا روستایی خراسان جنوبیآموزش از راه دور(الکترونیکی)اتمام دوره 
2 8047ارتباطات مردمی1398/05/071398/05/161398/05/1312 ساعتشغلی اختصاصیمهارتی یا تخصصیکارشناسی و بالاتر11آبفا روستایی خراسان جنوبیآموزش از راه دور(الکترونیکی)اتمام دوره 
3 8771مستندسازی تجربیات1398/05/021398/05/141398/05/0218 ساعتشغلی اختصاصیمهارتی یا تخصصیکارشناسی و بالاتر15آبفا روستایی خراسان جنوبیآموزش از راه دور(الکترونیکی)اتمام دوره 
4 8432قطعیت وظایف اداری و دفتری مسئول دفتر1398/04/301398/04/311398/04/1912ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر40شرکت آب وفاضلاب خراسان رضوی،تولید نیروی برقحضوریدر حال ثبت نام 
5 TGCM 1082شناخت تهدیدات (مشترک صنعت آب و برق)1398/04/291398/05/151398/05/1324 ساعتعمومیتوانمندی عمومیکارشناسی و بالاتر1آب منطقه ای خراسان جنوبیآموزش از راه دور(الکترونیکی)اتمام دوره 
12345...>>