اطلاع رسانی دوره های گروه مدیریت و علوم پایه

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 --سوت زنی1400/10/061400/10/061400/09/284 ساعتمدیریتیمدیریتمیانی30شرکت برق منطقه ای خراسان حضوریدر حال ثبت نام 
2 7110آشنایی با جنگ نرم (سایبر2)1400/08/261400/08/271400/08/1912ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر45شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتیحضوریاتمام دوره 
3 8693شناخت قوانین و مقررات حقوقی قراردادها و پیمانها 1400/08/191400/09/061400/08/1818شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر10شرکت های وابسته و تابعه وزارت نیروآموزش از راه دور(الکترونیکی)در حال اجرا 
4 TGCM-1096آسیب شناسی خانواده1400/08/031400/08/241400/08/198ساعتعمومیتوانمندی عمومیکارشناسی و بالاتر40شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضویحضوریاتمام دوره 
5 8326آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن1400/08/011400/08/251400/08/1934 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر20شرکت آب و فاضلاب مشهد،توزیع استانحضوریاتمام دوره 
12345...>>