اطلاع رسانی دوره های گروه مدیریت و علوم پایه

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 فاقد کدترنم وحی 8 (تفسیر سوره قدر و تکاثر)1400/02/041400/02/241400/01/2212عمومیتوانمندیهای عمومی و اجتماعیکارشناسی و بالاتر0شرکت های وابسته و تابعه وزارت نیروآموزش از راه دور(الکترونیکی)برنامه ریزی شده 
2 9143مربیگری و منتورینگ1399/11/081399/11/091399/10/2918 ساعتمدیریتیمدیریتمیانی30شرکت آب منطقه ای خراسان رضویحضوریاتمام دوره 
3 TGCM1004ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد1399/11/041399/11/121399/11/056عمومیتوانمندیهای عمومی و اجتماعیکارشناسی و بالاتر100شرکت های وابسته و تابعه وزارت نیروآموزش از راه دور(الکترونیکی)اتمام دوره 
4 TGCM-1090 مدیریت سبز1399/10/211399/10/241399/10/168ساعتعمومیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر30شرکت آب منطقه ای خراسان رضویحضوریاتمام دوره 
5 8516ارزیابی و طبقه بندی اطلاعات(5گروه)1399/10/201399/10/241399/10/166 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر100شرکت آب و فاضلاب خراسان رضویحضوریاتمام دوره 
12345...>>