اطلاع رسانی دوره های گروه مدیریت و علوم پایه

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 --حقوق قراردادها 1399/05/121399/05/211399/05/0418 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر40کلیه شرکتهای وابسته و تابعه وزارت نیرو(تحت پوشش)حضوریدر حال ثبت نام 
2 8326آشنايي با طرح طبقه بندي مشاغل ،آئين نامه ها ودستورالعمل هاي اجرايي آن1399/05/071399/05/291399/05/0434 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر7شرکت آب و فاضلاب خراسان رضویحضوریبرنامه ریزی شده 
3 8703عارضه یابی سازمان1399/02/291399/02/311399/03/186 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیمیانی17شرکت برق منطقه ای خراسان،شرکت نیروگاه های گازی خراسانحضوریاتمام دوره 
4 8778مهارتهای برقراری ارتباط موثر1398/11/191398/12/041398/11/1518شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر10-آموزش از راه دور(الکترونیکی)اتمام دوره 
5 TGCM1082شناخت تهدیدات مشترک صنعت آب و برق1398/11/051398/11/191398/10/2524عمومیتوانمندی عمومیکارشناسی و بالاتر4-آموزش از راه دور(الکترونیکی)اتمام دوره 
12345...>>