اطلاع رسانی دوره های گروه مدیریت و علوم پایه

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 8582آشنائی با قراردادها و مقررات پیمانکاران1397/12/181397/12/191397/11/2318 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر70شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی، شرکت برق منطقه ای خراسانحضوریدر حال ثبت نام 
2 8401قانون کار و نامین اجتماعی1397/12/081397/12/181397/11/1312 ساعتشغلی اختصاصیمهارتی یا تخصصیکارشناسی و بالاتر28مدیریت تولید برق نیروگاه های گازی خراسان، آب منطقه ای خراسان جنوبی، آبفروستایی خراسان جنوبی وبرق منطقه ای خراسان رضوی آموزش از راه دور(الکترونیکی)در حال ثبت نام 
3 بدون کدآمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیرمترقبه1397/12/061397/12/081397/11/216 ساعتکارگریکارگریکارگری100شرکت آب منطقه ای خراسان رضویحضوریدر حال ثبت نام 
4 8731مدیریت ارتباط با مشتری1397/12/041397/12/151397/11/2318 ساعتشغلی اختصاصیمهارتی یا تخصصیکارشناسی و بالاتر6آب منطقه ای خراسان جنوبی و آبفا روستایی خراسان جنوبیآموزش از راه دور(الکترونیکی)در حال ثبت نام 
5 7089مدیریت امنیت اطلاعات1397/11/301397/12/081397/11/2320 ساعتشغلی اختصاصیمهارتی یا تخصصیکارشناسی و بالاتر4آب منطقه ای خراسان جنوبی و آبفا روستایی خراسان جنوبیآموزش از راه دور(الکترونیکی)در حال ثبت نام 
12345