اطلاع رسانی دوره های گروه مدیریت و علوم پایه

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 TGCM1082شناخت تهدیدات مشترک صنعت آب و برق1398/11/051398/11/191398/10/2524عمومیتوانمندی عمومیکارشناسی و بالاتر4-آموزش از راه دور(الکترونیکی)برنامه ریزی شده 
2 8340آیین نگارش و مکاتبات اداری1398/10/221398/11/021398/10/2512شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر2-آموزش از راه دور(الکترونیکی)در حال اجرا 
3 8365تجزیه و تحلیل اداری1398/10/151398/10/251398/10/0920شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر5-آموزش از راه دور(الکترونیکی)اتمام دوره 
4 TIMتوجیهی1398/10/011398/10/101398/10/0270عمومیتوجیهیکارشناسی و بالاتر3آبفا مشهدآموزش از راه دور(الکترونیکی)اتمام دوره 
5 TGCM1039آداب و اسرار نماز1398/10/011398/10/141398/10/0228عمومیتوانمندیهای عمومی و اجتماعیکارشناسی و بالاتر7 آب منطقه ای خراسان جنوبیآموزش از راه دور(الکترونیکی)اتمام دوره 
12345...>>