اطلاع رسانی دوره های گروه مدیریت و علوم پایه

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 TGCM 1054معرفت و بصیرت حسینی1400/06/211400/06/291400/06/228عمومیتوانمندیهای عمومی و اجتماعیکارشناسی و بالاتر10شرکت های وابسته و تابعه وزارت نیروآموزش از راه دور(الکترونیکی)در حال اجرا 
2 TGCM1039آداب و اسرار نماز1400/06/161400/07/041400/06/0828عمومیتوانمندیهای عمومی و اجتماعیکارشناسی و بالاتر10شرکت های وابسته و تابعه وزارت نیروآموزش از راه دور(الکترونیکی)در حال اجرا 
3 9214مهارتهای نفوذ و تاثیرگزاری1400/06/151400/06/161400/06/054 ساعتمدیریتیمدیریتمیانی20شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضویحضوریدر حال ثبت نام 
4 8326آشنايي با طرح طبقه بندي مشاغل ،آئين نامه ها ودستورالعمل هاي اجرايي آن1400/06/051400/07/301400/06/0534 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر100کلیه شرکتهای غیردولتی وابسته و تابعه وزارت نیرو(تحت پوشش)حضوریدر حال ثبت نام 
5 TGCM1091مقابله با بحران1400/06/021400/06/101400/05/318عمومیتوانمندیهای عمومی و اجتماعیکارشناسی و بالاتر100شرکت های وابسته و تابعه وزارت نیروآموزش از راه دور(الکترونیکی)اتمام دوره 
12345...>>