اطلاع رسانی دوره های گروه مدیریت و آموزش از راه دور (الکترونیکی)

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 8329آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور(سه گروه)1401/06/081401/07/301401/05/2212ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر150شرکت آب و فاضلاب مشهدحضوریدر حال ثبت نام 
2 TGCM-1074آشنایی با قوانین و مقررات ارتقا سلامت اداری 1401/05/311401/06/011401/05/228ساعتعمومیتوانمندیهای عمومی و اجتماعیکارشناسی و بالاتر50شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالیحضوریدر حال اجرا 
3 TGCM-1069کلیات پیشگیری از وقوع جرم 1401/05/241401/05/251401/05/228ساعتعمومیتوانمندیهای عمومی و اجتماعیکارشناسی و بالاتر50شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالیحضوریدر حال اجرا 
4 8329آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور(دوگروه)1401/05/111401/05/201401/05/1512ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر60شرکت آب و فاضلاب خراسان رضویحضوریدر حال اجرا 
5 8333آشنایی با نظام حقوق و دستمزد 1401/05/021401/05/091401/05/1512ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر30شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضویحضوریاتمام دوره 
12345...>>