اطلاع رسانی دوره های گروه مدیریت و علوم پایه

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 9214مهارت‌های نفوذ و تأثیرگذاری1398/04/031398/04/041398/03/224 ساعتمدیریتیمدیریتپایه10شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسانحضوریبرنامه ریزی شده 
2 85015s1398/03/301398/04/131398/03/2218 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر30شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسانحضوریدر حال ثبت نام 
3 7109آشنایی با جنگ نرم (سایبر1)1398/03/211398/04/011398/02/316 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر17آب منطقه ای گلستانآموزش از راه دور(الکترونیکی)در حال ثبت نام 
4 8383خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری1398/03/191398/03/281398/02/3112 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر40آب و فاضلاب مشهدآموزش از راه دور(الکترونیکی)در حال ثبت نام 
5 نداردروش های فرهنگ سازی نماز در محیط کار1398/03/081398/03/191398/02/3112 ساعتعمومیتوانمندیهای عمومی و اجتماعیکارشناسی و بالاتر250آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان و آب منطقه ای خراسان شمالیآموزش از راه دور(الکترونیکی)در حال ثبت نام 
12345...>>