تابلوی نمایش آموزشهای واحد آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق گلستان(گرگان)

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 741320050120001مامور قرائت کنتور برق1397/10/271397/12/021397/10/1980کارگریکارگریکارگری35شرکت توزیع نیروی برق گلستانحضوریدر حال اجرا 
2 741320050120001مامور قرائت کنتور برق1397/10/271397/12/021397/10/1980کارگریکارگریکارگری25شرکت توزیع نیروی برق گلستانحضوریدر حال اجرا 
3 3573آشنایی با برآورد بار1397/10/231397/11/141397/10/1930شغلی اختصاصیشبکهمقدماتی25شرکت توزیع نیروی برق گلستانحضوریدر حال اجرا 
4 3534آشنایی با خط گرم تکمیلی1397/10/181397/10/201397/10/1624شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر33شرکت توزیع نیروی برق گلستانحضوریاتمام دوره 
5 8582آشنایی با قراردادها و مقررات پیمانکاران1397/10/151397/10/171397/10/0418 ساعتشغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر34شرکت توزیع نیروی برق گلستانحضوریاتمام دوره 
1234