تابلوی نمایش آموزشهای واحد آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق گلستان(گرگان)

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 741320050050001فن ورز تعمیر شبکه هوایی خط گرم فرمان از راه نزدیک1397/12/111398/01/301397/12/06200کارگریشبکهتکنسینی12شرکت توزیع نیروی برق گلستانحضوریبرنامه ریزی شده 
2 tgcm-1002آمادگي و مقابله با حوادث طبيعي و غيرمترقبه1397/12/071397/12/071397/11/136 ساعتعمومیتوانمندی عمومیکارشناسی و بالاتر45شرکت توزیع نیروی برق گلستانحضوریاتمام دوره 
3 8782موفقیت فردی1397/12/051397/12/201397/11/1332شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر40شرکت توزیع نیروی برق گلستانحضوریدر حال اجرا 
4 3534آشنایی با خط گرم تکمیلی1397/11/291397/12/011397/11/1324شغلی اختصاصیکارگریکارگری40شرکت توزیع نیروی برق گلستانحضوریاتمام دوره 
5 tgcm-1028كمك هاي اوليه و فوريت هاي پزشكي امدادي1397/11/281397/11/281397/11/138 ساعتعمومیتوانمندی عمومیمقدماتی30شرکت توزیع نیروی برق گلستانحضوریاتمام دوره 
12345...>>