تابلوی نمایش آموزشهای واحد آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق گلستان(گرگان)

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 1120سازماندهی و نهادسازی مشارکتی در سامانه های آبیاری و کشاورزی1399/06/051399/06/201399/06/0530شغلی اختصاصیمنابع آبکارشناسی و بالاتر22آب منطقه ای گلستانحضوریدر حال اجرا 
2 3698آشنایی با فهرست بها و کاربرد های آن1399/05/301399/06/061399/06/0518شغلی اختصاصیشبکهکارشناسی و بالاتر36توزیع نیروی برق گلستانحضوریدر حال اجرا 
3 fn139فن ورز شبکه هوایی1399/05/191399/06/191399/06/05139کارگریکارگریکارگری18انجمن صنفی شرکتهای پیمانکار برقحضوریدر حال اجرا 
4 1025جریان آب و آلودگی آب و رسوب1399/04/231399/04/301399/05/1914شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیتخصصی11 آب منطقه ای گلستانحضوریبرنامه ریزی شده 
5 fn139فن ورز شبکه هوایی برق1399/04/011399/05/011399/05/19139کارگریکارگریکارگری26انجمن صنفی پیمانکاران برقحضوریبرنامه ریزی شده 
12345...>>