تابلوی نمایش آموزشهای واحد آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق گلستان(گرگان)

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 8402قانون مالیتهای مستقیم1398/06/261398/06/271398/07/0216شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر34شرکت اب و فاضلاب شهری گلستانحضوریاتمام دوره 
2 8781مهندسی مجدد در سازمان1398/06/241398/07/141398/07/0222شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر39شرکت توزیع نیروی برق گلستانحضوریدر حال اجرا 
3 1438مدیریت ساخت سازه های آبی1398/06/241398/07/011398/07/0230شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر14شرکت آب منطقه ای گلستانحضوریاتمام دوره 
4 8374حسابداری دولتی اعتبارات تملک دارییهای سرمایه ای1398/06/121398/06/131398/07/0212شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر10شرکت آب منطقه ای گلستانحضوریاتمام دوره 
5 tgcm-1082شناخت تهدیدات مشترک صنعت آب و برق1398/06/021398/06/251398/07/0224عمومیتوانمندی عمومیکارشناسی و بالاتر40شرکت توزیع نیروی برق گلستانحضوریاتمام دوره 
12345...>>