تابلوی نمایش آموزشهای واحد آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق گلستان(گرگان)

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 3516آشنایی با استاندارد های شبکه های توزیع1398/03/221398/04/061398/03/2230شغلی اختصاصیشبکهکارشناسی و بالاتر30شرکت توزیع نیروی برق گلستانحضوریدر حال اجرا 
2 fn1فن ورز شبکه هوایی1398/03/181398/03/301398/03/2148کارگریشبکهکارگری21شرکت توزیع نیروی برق گلستانحضوریدر حال اجرا 
3 8608برنامه ریزی و کنترل امور خدمات1398/02/311398/03/071398/03/2112شغلی اختصاصیاداری و مالیغیر فنی35شرکت توزیع نیروی برق گلستانحضوریاتمام دوره 
4 fn1فن ورز شبکه هوایی1398/02/281398/03/091398/03/2148کارگریشبکهکارگری25شرکت توزیع نیروی برق گلستانحضوریاتمام دوره 
5 tgcm-1060خانواده متعالی1398/02/261398/03/091398/03/2132عمومیتوانمندی عمومیکارشناسی و بالاتر23شرکت اب و فاضلاب شهری گلستانحضوریاتمام دوره 
12345...>>