تابلوی نمایش آموزشهای واحد آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خراسان جنوبی(بیرجند)

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 3002GIS درصنعت برق وکاربردهای آن (ویژه مدیران)1398/05/261398/05/271398/05/1216شغلی اختصاصیشبکهکارشناسی و بالاتر12شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبیحضوریبرنامه ریزی شده 
2 8416مبانی مدیریت اسناد1398/05/151398/05/171398/05/1024شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر25کلیه شرکتهای آب و برقحضوریاتمام دوره 
3 TGCM-1027کلیات اطفاءحریق و راههای پیشگیری1398/05/101398/05/101398/05/106عمومیتوانمندی عمومیکارگری19شرکت برق منطقه ای خراسانحضوریاتمام دوره 
4 2065برنامه ایمنی آب1398/05/081398/05/101398/05/1024شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیفنی25شرکتهای آبفا و آب منطقه ای خراسان جنوبیحضوریاتمام دوره 
5 3395بهره برداری پستهای فشار قوی1398/05/081398/05/311398/05/1054شغلی اختصاصیشبکهتخصصی18شرکت برق منطقه ای خراسانحضوریدر حال اجرا 
12345...>>