تابلوی نمایش آموزشهای واحد آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خراسان جنوبی(بیرجند)

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 فاقد کدپیشگیری از سرقت تجهیزات نیروگاهی (ویژه نگهبانان)1398/11/291398/11/301398/11/126عمومیکارگریسایر29شرکت نیروگاه گازی خراسانحضوریاتمام دوره 
2 فاقد کدمشاهده و توصیف (ویژه نگهبانان)1398/11/191398/11/271398/11/126عمومیکارگریسایر56کلیه شرکتهای آب و برق استانحضوریاتمام دوره 
3 3395بهره برداری پستهای فشار قوی گروه طبس1398/11/011398/11/301398/11/0354شغلی اختصاصیشبکهتکنسینی13شرکت برق منطقه ای خراسانحضوریاتمام دوره 
4 8091پولشویی1398/10/251398/10/261398/10/098شغلی اختصاصیسایرکارشناسی و بالاتر18شرکت آب وفاضلاب شهری خراسان جنوبیحضوریاتمام دوره 
5 3525آشنایی با انواع قطع کننده ها1398/10/231398/10/301398/10/1130شغلی اختصاصیشبکهکارشناسی و بالاتر25شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبیحضوریاتمام دوره 
12345...>>