تابلوی نمایش آموزشهای واحد آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خراسان جنوبی(بیرجند)

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 3501گزارش نویسی فنی بخش انتقال و نیروگاهی (گروه یک)1399/05/211399/05/291399/05/1624شغلی اختصاصینیروگاهسایر35شرکت تولید نیروگاههای گازی خراسانحضوریدر حال اجرا 
2 8935سناریونویسی1399/05/081399/05/081399/05/1610شغلی اختصاصیسایرکارشناسی و بالاتر16شرکت توزیع نیروی برق خ جحضوریاتمام دوره 
3 3329کمکهای اولیه1399/05/061399/05/201399/05/1628شغلی اختصاصیسایرکارشناسی و بالاتر16شرکت توزیع نیروی برق خ جحضوریدر حال اجرا 
4 8368تنظیم قراردادها1399/04/291399/04/291399/05/168شغلی اختصاصیاداری و مالیکارشناسی و بالاتر18شرکت توزیع نیروی برق خ جحضوریاتمام دوره 
5 8400قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت1399/04/231399/04/231399/05/168شغلی اختصاصیاداری و مالیکارشناسی و بالاتر17شرکت توزیع نیروی برق خ جحضوریاتمام دوره 
12345...>>