تابلوی نمایش آموزشهای واحد آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خراسان جنوبی(بیرجند)

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 3395بهره برداری پستهای فشار قوی گروه طبس1398/11/011398/11/301398/11/0354شغلی اختصاصیشبکهتکنسینی13شرکت برق منطقه ای خراسانحضوریدر حال اجرا 
2 8091پولشویی1398/10/251398/10/261398/10/098شغلی اختصاصیسایرکارشناسی و بالاتر18شرکت آب وفاضلاب شهری خراسان جنوبیحضوریاتمام دوره 
3 3525آشنایی با انواع قطع کننده ها1398/10/231398/10/301398/10/1130شغلی اختصاصیشبکهکارشناسی و بالاتر25شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبیحضوریاتمام دوره 
4 8376حسابداری کالا1398/10/171398/10/191398/10/0924شغلی اختصاصیاداری و مالیکارشناسی و بالاتر23کلیه شرکتهای آب و برق استانحضوریاتمام دوره 
5 2772فرآیندهای نوین در تصفیه آب وفاضلاب1398/10/151398/10/171398/10/0924شغلی اختصاصیآب و فاضلابکارشناسی و بالاتر18شرکتهای آبفاحضوریاتمام دوره 
12345...>>