تابلوی نمایش آموزشهای واحد آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خراسان جنوبی(بیرجند)

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 TGCM-1039آداب و اسرار نماز1398/08/251398/08/281398/07/2528عمومیتوانمندی عمومیسایر12شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبیحضوریبرنامه ریزی شده 
2 3517آشنایی با اصول بهره برداری از شبکه های توزیع1398/08/251398/08/281398/07/2530شغلی اختصاصیشبکهکارشناسی و بالاتر20شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبیحضوریبرنامه ریزی شده 
3 TIMدوره توجیهی بدواستخدام1398/08/111398/08/221398/07/2570عمومیتوجیهیسایر12شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبیحضوریبرنامه ریزی شده 
4 3395بهره برداری پستهای فشار قوی گروه چهارم1398/08/011398/08/301398/07/2554شغلی اختصاصیمهارتی یا تخصصیتکنسینی17شرکت برق منطقه ای خراسانحضوریبرنامه ریزی شده 
5 3559آشنایی با نرم افزار مربوط به مکانیزاسیون شبکه توزیع1398/07/201398/08/121398/07/1030شغلی اختصاصیشبکهکارشناسی و بالاتر16شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبیحضوریدر حال اجرا 
12345...>>