تابلوی نمایش آموزشهای واحد آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خراسان جنوبی(بیرجند)

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 3561آشنایی با نرم افزارهای طراحی شبکه های توزیع1401/08/171401/08/301401/07/1144شغلی اختصاصیشبکهکارشناسی و بالاتر14توزیع نیروی برق خراسان جنوبیحضوریبرنامه ریزی شده 
2 3561آشنایی با نرم افزارهای طراحی شبکه های توزیع1401/07/191401/07/301401/07/1144شغلی اختصاصیشبکهتکنسینی13توزیع نیروی برق خراسان جنوبیحضوریبرنامه ریزی شده 
3 TIMدوره توجیهی1401/07/181401/07/281401/07/1070عمومیتوجیهیمقدماتی19توزیع نیروی برق خراسان جنوبیحضوریبرنامه ریزی شده 
4 3280بازسازی قطعات داغ توربین گازی1401/07/091401/07/121401/07/1030شغلی اختصاصینیروگاهکارشناسی و بالاتر13شرکت خدماتی صنعت برق کاوهآموزش از راه دور(الکترونیکی)در حال اجرا 
5 TIM-3005فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان مبتنی بر ارزشهای اسلامی1401/06/301401/06/311401/06/2112عمومیتوجیهیکارشناسی و بالاتر24توزیع نیروی برق خراسان جنوبیحضوریاتمام دوره 
12345...>>
123movies