تابلوی نمایش آموزشهای واحد آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خراسان جنوبی(بیرجند)

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 2173مدیریت پروژه برای کارشناسان آب1397/12/071397/12/111397/11/2430شغلی اختصاصیآب و فاضلابکارشناسی و بالاتر15شرکت آب وفاضلاب روستایی خراسان جنوبیحضوریاتمام دوره 
2 فاقد کدحدود اختیارات قانونی نگهبانان1397/12/041397/12/161397/12/016کارگریسایرکارگری80کلیه شرکتهای تابعه استانحضوریاتمام دوره 
3 3621کارگاه خط گرم مقدماتی (2)1397/12/041397/12/231397/11/1572کارگریشبکهکارگری29شرکت توزیع نیروی برق خ جحضوریاتمام دوره 
4 2578گندزدایی آب وفاضلاب1397/12/041397/12/131397/11/2424شغلی اختصاصیآب و فاضلابکارشناسی و بالاتر15شرکت آب وفاضلاب روستایی خراسان جنوبیحضوریاتمام دوره 
5 3592کارگاه خط گرم مقدماتی (1)1397/11/251397/11/301397/11/1554کارگریشبکهکارگری29شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبیحضوریاتمام دوره 
1234