تابلوی نمایش آموزشهای واحد آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خراسان جنوبی(بیرجند)

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 8401قانون کار و تامین اجتماعی1398/09/271398/09/281398/09/0912شغلی اختصاصیاداری و مالیکارشناسی و بالاتر17شرکتهای آبفاحضوریبرنامه ریزی شده 
2 tgcm-1028کمکهای اولیه و فوریت های پزشکی1398/09/211398/09/211398/09/188عمومیتوانمندی عمومیکارشناسی و بالاتر24شرکت آب وفاضلاب شهری خراسان جنوبیحضوریاتمام دوره 
3 اقتضاييامداد و کمک های اولیه ( گروه 2قاین)1398/09/191398/09/211398/09/0922خارج از وزارت نیروسایرکارگری31شرکت برق منطقه ای خراسانحضوریاتمام دوره 
4 3328تجزیه وتحلیل حوادث ناشی از کار1398/09/161398/09/201398/09/0936شغلی اختصاصینیروگاهکارشناسی و بالاتر17شرکت نیروگاه گازی خراسانحضوریاتمام دوره 
5 اقتضاييامداد و کمک های اولیه ( گروه 2 بیرجند)1398/09/161398/09/181398/09/0922خارج از وزارت نیروسایرکارگری35شرکت برق منطقه ای خراسانحضوریاتمام دوره 
12345...>>