تابلوی نمایش آموزشهای واحد آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خراسان جنوبی(بیرجند)

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 biدوره تست بیرجند1397/08/041397/09/011397/09/1325عمومیتوجیهیمقدماتی15آب و فاضلاب بیرجندحضوریبرنامه ریزی شده