تابلوی نمایش آموزشهای واحد آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خراسان جنوبی(بیرجند)

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 1570اصول کمی آبهای سفره های زیرزمینی1399/12/091399/12/201399/12/0548شغلی اختصاصیمنابع آبکارشناسی و بالاتر20شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبیحضوریدر حال اجرا 
2 4015سیستمهای اندازه گیری وکالیبراسیون مقدماتی1399/12/061399/12/101399/12/0524شغلی اختصاصینیروگاهکارشناسی و بالاتر11نیروگاه سیکل ترکیبی قاینحضوریاتمام دوره 
3 TGCM-1092میزخدمت وتکریم ارباب رجوع (گروه سه)1399/11/161399/11/161399/11/148عمومیتوانمندی عمومیسایر59شرکت توزیع برق استانحضوریاتمام دوره 
4 TGCM-1092میزخدمت وتکریم ارباب رجوع (گروه دو)1399/11/151399/11/151399/11/148عمومیتوانمندی عمومیمقدماتی60شرکت توزیع برق استانحضوریاتمام دوره 
5 TGCM-1092میزخدمت وتکریم ارباب رجوع (گروه یک)1399/11/141399/11/141399/11/148عمومیتوانمندی عمومیسایر60شرکت توزیع برق استانحضوریاتمام دوره 
12345...>>