تابلوی نمایش آموزشهای واحد آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خراسان جنوبی(بیرجند)

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 3787آشنایی با مقررات ایمنی شبکه برق1401/06/301401/06/311401/06/2112عمومیشبکهتکنسینی20توزیع نیروی برق خراسان جنوبیحضوریبرنامه ریزی شده 
2 TIM-3005فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان مبتنی بر ارزشهای اسلامی1401/06/301401/06/311401/06/2112عمومیتوجیهیکارشناسی و بالاتر24توزیع نیروی برق خراسان جنوبیحضوریبرنامه ریزی شده 
3 TIM-3002آشنایی با ماموریتها و ساختار اداری دستگاه محل خدمت1401/06/291401/06/291401/06/216عمومیتوجیهیکارشناسی و بالاتر24توزیع نیروی برق خراسان جنوبیحضوریبرنامه ریزی شده 
4 TIM-3006کار تیمی و حل مسئله1401/06/271401/06/281401/06/2112عمومیتوجیهیکارشناسی و بالاتر24توزیع نیروی برق خراسان جنوبیحضوریبرنامه ریزی شده 
5 TIM-3007خلاق حرفه ای کارگزارهای اسلامی مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری1401/06/231401/06/241401/06/2112عمومیتوجیهیکارشناسی و بالاتر24توزیع نیروی برق خراسان جنوبیحضوریبرنامه ریزی شده 
12345...>>