تابلوی نمایش آموزشهای واحد آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خراسان شمالی(بجنورد)

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 فاقد کدتعمیرات ترانسفورماتور1398/08/081398/08/091398/07/2816شغلی اختصاصیمهارتی یا تخصصیتکنسینی20توزیع نیروی برق خراسان شمالیحضوریبرنامه ریزی شده 
2 فاقد کدتعمیرات ترانسفورماتور1398/08/011398/08/021398/07/2816شغلی اختصاصیمهارتی یا تخصصیتکنسینی20توزیع نیروی برق خراسان شمالیحضوریبرنامه ریزی شده 
3 3475کلیدهای قدرت1398/07/281398/08/011398/07/2130شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیتخصصی28توزیع نیروی برق خراسان شمالیحضوریدر حال اجرا 
4 3303عیب یابی و تعمیرات بویلرهای نیروگاه های سیکل ترکیبی1398/07/221398/07/251398/07/2130شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیتخصصی13مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسانحضوریاتمام دوره 
5 8430نظام رسیدگی به تخلفات اداری1398/07/161398/07/171398/07/2112مدیریتیمدیریتتخصصی26شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان شمالیحضوریاتمام دوره 
12345...>>