تابلوی نمایش آموزشهای واحد آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خراسان شمالی(بجنورد)

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 *پاسخگو بودن با هدف ارتقاء سطح حقوق شهروندی1397/11/021397/11/021397/10/1812 ساعتعمومیتوجیهیغیر فنی35شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان شمالیحضوریدر حال اجرا 
2 *سمینار روانشناسی اعتیاد1397/10/231397/10/231397/10/166 ساعتعمومیتوانمندیهای عمومی و اجتماعیسایر110شرکت آب منطقه ای خراسان شمالیحضوریاتمام دوره 
3 8102اصول کاربردی مدیریت دانش1397/10/181397/10/201397/10/0218 ساعتشغلی اختصاصیمدیریتتخصصی23شرکت ابفا استان خراسان شمالیحضوریاتمام دوره 
4 *علوم رفتاری و روانشناسی برخورد ویژه نگهبانان1397/10/171397/10/171397/09/246 ساعتکارگریکارگریکارگری30کلیه شرکتهای تابعه وزارت نیرو خراسان شمالیحضوریاتمام دوره 
5 8099اصول و مبانی تبادل دانش1397/10/161397/10/171397/10/0216 ساعتشغلی اختصاصیمدیریتتخصصی40شرکت ابفا استان خراسان شمالیحضوریاتمام دوره 
123