تابلوی نمایش آموزشهای واحد آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خراسان شمالی(بجنورد)

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 *سمینار روانشناسی اعتیاد1397/10/121397/10/121397/09/208 ساعتخارج از وزارت نیروتوانمندیهای عمومی و اجتماعیسایر100شرکت آب منطقه ای خراسان شمالیحضوریبرنامه ریزی شده 
2 *حدود و اختیارات قانونی نگهبانان در انجام وظایف ماموریتهای محوله1397/09/251397/09/251397/09/206 ساعتکارگریاداری و مالیکارگری30کلیه شرکتهای تابعه وزارت نیرو خراسان شمالیحضوریبرنامه ریزی شده 
3 *حدود و اختیارات قانونی نگهبانان در انجام وظایف ماموریتهای محوله1397/09/241397/09/241397/09/206 ساعتکارگریاداری و مالیکارگری25کلیه شرکتهای تابعه وزارت نیرو خراسان شمالیحضوریبرنامه ریزی شده 
4 *گزارش نویسی و نحوه نگارش آن در نگهبانی1397/09/211397/09/211397/09/206 ساعتکارگریتوجیهیکارگری30کلیه شرکتهای تابعه وزارت نیرو خراسان شمالیحضوریاتمام دوره 
5 *گزارش نویسی و نحوه نگارش آن در نگهبانی1397/09/201397/09/201397/09/20 6 ساعتکارگریتوجیهیکارگری23کلیه شرکتهای تابعه وزارت نیرو خراسان شمالیحضوریاتمام دوره 
12