اطلاع رسانی دوره های آموزشی واحد آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق سیستان و بلوچستان(زاهدان)

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 3475کلیدهای قدرت1399/10/231399/10/271399/10/0930شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیفنی15شرکت برق منطقه ای استان س و بحضوریبرنامه ریزی شده 
2 3549آشنایی با محاسبات الکتریکی و مکانیکی شبکه های توزیع1399/10/011399/10/051399/10/0930شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیفنی30شرکت توزیع نیروی برق استان س و بحضوریاتمام دوره 
3 1077استانداردهای کیفیت برق1399/09/241399/09/261399/10/0918شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیفنی10شرکت برق منطقه ای استان س و بحضوریاتمام دوره 
4 8680روش های نگهداری تجهیزات در انبار1399/09/171399/09/191399/10/0918شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیغیر فنی10شرکت برق منطقه ای استان س و بحضوریاتمام دوره 
5 3554آشنایی با مشخصات فنی تجهیزات توزیع1399/09/091399/09/251399/09/0430شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیفنی28شرکت توزیع نیروی برق استان س و بحضوریاتمام دوره 
12345...>>