اطلاع رسانی دوره های آموزشی واحد آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق سیستان و بلوچستان(زاهدان)

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 za1دوره تست زاهدان1397/09/031397/09/041397/09/1320کارگریتوجیهیمقدماتی10شرکت برق منطقه ای زاهدانحضوریبرنامه ریزی شده