اطلاع رسانی دوره های آموزشی واحد آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق سیستان و بلوچستان(زاهدان)

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 8327آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور1400/03/251400/03/271400/03/2412شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیمقدماتی35شرکت برق منطقه ای استان س و بحضوریدر حال اجرا 
2 8033آیین دادرسی کیفری1400/03/111400/03/121400/03/2412شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیغیر فنی5شرکت برق منطقه ای استان س و بحضوریاتمام دوره 
3 8135خبرنویسی در روابط عمومی1400/03/051400/03/311400/03/2432شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیغیر فنی20شرکت برق منطقه ای استان س و بحضوریدر حال اجرا 
4 3495آشنایی با فهرست بها و کاربردهای آن1400/02/131400/02/171400/03/2432شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیکارشناسی و بالاتر34شرکت برق منطقه ای استان س و بحضوریاتمام دوره 
5 3475کلیدهای قدرت1399/10/231399/10/271399/10/0930شغلی اختصاصیتخصصی-پژوهشیفنی15شرکت برق منطقه ای استان س و بحضوریبرنامه ریزی شده 
12345...>>