اطلاع رسانی دوره های آموزشی واحد آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق سیستان و بلوچستان(زاهدان)

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 3196سیستم های حفاظت نیروگاه1397/10/291397/11/101397/10/0230شغلی اختصاصینیروگاهکارشناسی و بالاتر25شرکت مدیریت تولید برق نیروگاه استان س و بحضوریدر حال اجرا 
2 فاقد کدآمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه(گروه1- زاهدان)1397/10/121397/10/121397/10/086کارگریکارگریغیر فنی45برق-آب-آبفار-نیروگاه-توزیع برقحضوریاتمام دوره 
3 فاقد کدگزارش نویسی و نحوه نگارش آن در نگهبانی(گروه1-زاهدان)1397/10/111397/10/111397/10/086کارگریتوجیهیمقدماتی45برق-آب-آبفار-نیروگاه-توزیع برقحضوریاتمام ثبت نام 
4 فاقد کدعلوم رفتاری و روانشناسی برخورد ویژه نگهبانان(گروه1 - زاهدان)1397/10/101397/10/101397/10/086کارگریکارگریغیر فنی45برق-آب-آبفار-نیروگاه-توزیع برقحضوریبرنامه ریزی شده 
5 فاقد کدحدود اختیارات قانونی نگهبانان در انجام وظایف ماموریت های محوله(گروه1 - زاهدان)1397/10/091397/10/091397/10/086کارگریسایرغیر فنی45برق-آب-آبفار-نیروگاه-توزیع برقحضوریبرنامه ریزی شده 
123