اطلاع رسانی دوره های آموزشی واحد آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق سیستان و بلوچستان(زاهدان)

 کد دوره عنوان دورهتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهتاریخ ثبتمدت دورهنوع دورهگرایش دورهسطح دورهتعداد نفراتشرکت معرفی کنندهشیوه آموزشیوضعیت دورهتوضیحات
1 tgcm-1041آشنایی با مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرف1401/05/121401/05/121401/05/118عمومیتوانمندی عمومیسایر80مدیریت تولید برق نیروگاه های استان سیستان و بلوچستانآموزش از راه دور(الکترونیکی)برنامه ریزی شده 
2 tgcm-1041آشنایی با مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرف 1401/05/051401/05/051401/05/118عمومیتوانمندی عمومیسایر85مدیریت تولید برق نیروگاه های استان سیستان و بلوچستانآموزش از راه دور(الکترونیکی)اتمام دوره 
3 tim-3007اخلاق حرفه ای مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری1401/04/291401/05/301401/05/1112عمومیتوجیهیکارشناسی و بالاتر35توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستانحضوریاتمام دوره 
4 tim-3006کار تیمی و حل مساله1401/04/271401/04/281401/05/1112عمومیتوجیهیکارشناسی و بالاتر35توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستانحضوریاتمام دوره 
5 8378حسابرسی 21401/04/251401/04/301401/04/2224شغلی اختصاصیاداری و مالیغیر فنی26آب منطقه ای استان سیستان و بلوچستانحضوریاتمام دوره 
12345...>>
123movies