سطح مدیریتی

ردیف

دوره های آموزشی مصوب در حوزه انرژی های تجدیدپذیر

کد

مدت(ساعت)

1

اصول و مبانی سیستم های تجدیدپذیر

9200

8

2

آشنایی با مبانی انرژی خورشیدی و سیستم های فتوولتائیک

9201

8

3

آشنایی با مبانی نیروگاه های زیست توده

9202

8

4

مدیریت محیط زیست با رویکرد انرژی های تجدید پذیر

9203

12

5

مدیریت مالی و سرمایه گذاری انرژی های تجدید پذیر

9204

8

6

تدوین استراتژی و سیاست گذاری انرژی های تجدید پذیر

9205

12

7

پایداری و الزامات شبکه کشور در افزایش سهم انرژی های تجدید پذیر در جهت توسعه سرمایه گذاری

9206

12

سطح کارشناسان فنی و تخصصی

8

اصول و کاربرد انرژی خورشیدی

3034

18

9

نگهداری سیستم های فتوولتائیک و حفاظت اتصال به شبکه

3037

48

10

عیب یابی و تعمیرات سامانه های فتوولتائیک

3040

48

11

اصول و کاربرد انرژی بادی

3035

18

12

بهره برداری و نگهداری از سیستم بادی

3039

48

13

عیب یابی و تعمیرات سیستم بادی

3041

48

14

اصول و فن آوری نیروگاه های برق آبی کوچک

3107

18

15

اصول و فن آوری سیستم های زمین گرمایی

3108

18

16

اصول و فن آوری نیروگاه های زیست توده

3109

32

17

آشنایی با نرم افزارهای سیستم های انرژی تجدید پذیر

3110

18

18

مدیریت ایمنی در سیستم های تجدید پذیر

3111

18

19

ذخیره سازی انرژی در سیستم های تجدیدپذیر

3112

32

20

تقویت اثر بخشی و بهبود بهره وری سیستم های تجدیدپذیر

3113

32

21

تضمین کیفیت و استاندارد های سیستم های تجدیدپذیر

3114

32

22

آشنایی با تکنیک های سایت یابی نیروگاه های بادی و روش های تحلیل اطلاعات آمار باد مناطق بادخیز

3115

24

23

اصول وفناوری توربین های بادی مگاواتی و ژنراتورهای DFLG

3116

30

عمومی

24

اصول و مبانی انرژی های جایگزین و تجدید پذیر

1080 - TGCM

12

25

امنیت انرژی و فناوری های تجدید پذیر

1081-TGCM

12

123movies